جمعه 22 آذر 1398
  • 0 کاربران آنلاین
  • 1228 بازدید کل 12194 کلیک
  • 1 بازدید امروز 14 کلیک
  • 3 بازدید دیروز 3 کلیک
  • 34 بیشترین بازدید روزانه 460 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 67 123
3%
ساعت 1 تا 2 65 145
3%
ساعت 2 تا 3 51 96
2%
ساعت 3 تا 4 67 175
3%
ساعت 4 تا 5 57 110
3%
ساعت 5 تا 6 53 86
2%
ساعت 6 تا 7 51 106
2%
ساعت 7 تا 8 54 211
2%
ساعت 8 تا 9 71 313
3%
ساعت 9 تا 10 104 297
5%
ساعت 10 تا 11 108 572
5%
ساعت 11 تا 12 97 503
5%
ساعت 12 تا 13 93 448
5%
ساعت 13 تا 14 100 416
5%
ساعت 14 تا 15 88 217
4%
ساعت 15 تا 16 93 260
5%
ساعت 16 تا 17 95 242
5%
ساعت 17 تا 18 79 190
4%
ساعت 18 تا 19 73 161
4%
ساعت 19 تا 20 77 129
4%
ساعت 20 تا 21 67 182
3%
ساعت 21 تا 22 69 138
3%
ساعت 22 تا 23 64 153
3%
ساعت 23 تا 24 80 428
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1398/09/22 1 14
1%
1398/09/21 3 3
4%
1398/09/20 2 2
3%
1398/09/19 6 14
9%
1398/09/18 1 2
1%
1398/09/17 2 5
3%
1398/09/16 1 2
1%
1398/09/15 1 1
1%
1398/09/14 1 1
1%
1398/09/13 1 1
1%
1398/09/12 5 5
7%
1398/09/11 2 2
3%
1398/09/10 2 2
3%
1398/09/09 2 2
3%
1398/09/08 3 3
4%
1398/09/07 2 3
3%
1398/09/06 0 0
0%
1398/09/05 7 9
10%
1398/09/04 1 1
1%
1398/09/03 1 1
1%
1398/09/02 2 2
3%
1398/09/01 1 1
1%
1398/08/30 2 2
3%
1398/08/29 1 1
1%
1398/08/28 2 2
3%
1398/08/27 1 1
1%
1398/08/26 1 1
1%
1398/08/25 2 2
3%
1398/08/24 3 9
4%
1398/08/23 3 3
4%
1398/08/22 2 2
3%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
423 3117
57%
WinNT
233 2357
31%
UNIX
47 114
6%
WinXP
27 93
3%
Win2000
1 17
0%
Win98
1 3
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
Chrome
380 2823
45%
other
222 1930
26%
Firefox
106 504
12%
Safari
80 153
9%
IE
49 291
5%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
Home 502 2483
98%
Home 1 1
0%
بانک اطلاعاتی 1 1
0%
سفر به ... 1 1
0%
اخبار 1 9
0%
صفحه تستی 1 1
0%
poll 1 1
0%